شركت گاز استان آذربايجان شرقي : آگهي فراخوان مناقصه 37 - 96
چهارشنبه، 29 شهریور 1396 - 13:58 کد خبر:2732
پروژه احداث شبكه توزيع گاز 5 روستاي شهرستان سراب

 

   شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه احداث شبكه توزيع گاز 5 روستاي شهرستان سراب را  باشرح مختصر ذيل به پيمانكار ذيصلاح واگذار نمايد.

 

            بدين منظورازكليه شركتها و پيمانكاران ذيصلاح كه داراي حداقل پايه 5 تأسيسات وتجهيزات يا پايه 5 نفت و گاز از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني پيمانكاران از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي بوده وتوانايي تهيه تضمين شركت در فرآيند ارجاع كار طبق آيين نامه تضمين معاملات دولتي به مبلغ -/504/000/000 (پانصد و چهار ميليون ريال) رادارند دعوت مي نمايد حداكثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم اين آگهي، اعلام آمادگي كتبي خود را به نشاني تبريز- خيابان آزادي- حدفاصل چهارراه لاله و رسالت- اتاق 304 امورپيمانها ، و فرم ارزيابي و مدارك مندرج در فرم ارزيابي را به نشاني تبريز- باغميشه- اول الهيه- ساختمان مديريت مهندسي واجراي طرحهاي شركت گازاستان طبقه سوم كدپستي 5155956977 ارسال نمايند.

ضمنا" دراسناد مناقصه توزيعي ، تاريخ تحويل پاكات وگشايش پيشنهادات قيد گرديده است .

فرم ومدارك لازم جهت ارزيابي پيمانكار درسايت شركت، بنشاني  WWW.nigc-eazar.ir دردسترس متقاضيان ميباشد.

ملاك تاريخ انتشار در روزنامه رسمي مي باشد

 

تلفن             34496274 و 34448095-041

دورنگار       34447089-041