يکشنبه 14 آذر 1400

بیانیه چشم انداز و ماموریت

ارکان جهت ساز شرکت گاز استان آذربایجان شرقی
بیانیه ماموریت:
شرکت گاز استان آذربایجان شرقی (سهامی خاص) بعنوان یکی از شرکتهای زیرمجموعه شرکت ملی گاز ایران درزمينه ارایه خدمات توزیع پایدار و ایمن گاز طبيعی و جایگزینی اقتصادی انرژی پاک گاز باسایر سوختهای فسيلی، ازطریق طراحی، اجرا، بهره برداری و نگهداری پروژه های گازرسانی درچارچوب دریافت، توزیع، فروش و حق العمل کاری عمليات ، بمنظور پاسخ به نيازهای متقاضيان و مشترکين از جمله بخشهای خانگی، عمومی و صنایع استان آذربایجان شرقی با پایبندی به قوانين و استانداردهای مرجع، و تکيه بر توانمندی و تخصص کارکنان خبره و متعهد و زنجيره تامين توانمند فعاليت می نماید.

بیانیه چشم انداز:
برترین شرکت خدماتی استان و یکی از سه شرکت برتر گاز استانی کشور تاسال 4141 با تمرکز براهداف کلان شرکت