دوشنبه 14 آذر 1401

واحدهای ستادی

نام نام خانوادگی سمت شماره تماس
خسرو آریان پور مدیر بهره برداری 34496264
بهرام افتخاری  مدیر مهندسی و اجرای طرحها 36670896
محمد آهور مدیر امور مالی 34496234
جواد رسولی مدیر منابع انسانی 34496220
محمد جعفرزاده رییس امور برنامه ریزی 34496272
محمدرضا سخندانی رییس امورپژوهش و فناوری 33304259
محمدعلی طاهراقدم رییس امور حقوقی و پیمانها 34496277
وحید رضازاده رییس روابط عمومی 34496440
سید نوح نبی رییس امور بهداشت،ایمنی و محیط زیست 33807414
اکبر هوشنگ رییس حراست 34496250
کاظم طلوعی رییس امور اندازه گیری و توزیع گاز 33806651
علی قانع ارسی سرپرست امور بازرسی فنی 33803289
مهدی خسروشاهی  رییس امور تدارکات و عملیات کالا 32442960
حمزه تیمورزاده رییس امور فناوری اطلاعات و ارتباطات 34496412
کریم توتونی آذر رییس دفتر مدیرعامل و دبیرخانه هیات مدیره 34496423