آمار بازدید
امروز:
1675
ديروز:
2697
ماه:
42176
سال جاری:
872579
كل:
3740891

مفاهیم اولیه

مفاهیم اولیه شرکت گاز

گاز طبیعی :
مخلوطی از گاز متان و مقداری جزئی ترکیبات دیگر.

 اشتراک :
عبارت است از امکان استفاده مجاز از گاز طبیعی که از طریق نصب خط انشعاب و وسایل اندازه گیری لازم طبق مقررات محقق میشود.

 مشترک :
عبارت است از شخص حقیقی یا حقوقی که نسبت به پرداخت هزینه های مربوطه طبق ظوابط اقدام و شماره اشتراک به وی تخصیص یافته باشد.

 پیمان فروش گاز طبیعی :
عبارت است از قراردادی که فی مابین شرکت و متقاضی منعقد و طبق مفاد آن جریان گاز مشترک دایر می گردد.

انواع مشترک (از لحاظ مقدار مصرف) :

مشترک جزء : به مشترکی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی با فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع استفاده و حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی کمتر یا برابر با 160 متر مکعب در ساعت باشد.

 -مشترک عمده : به مشترکی اطلاق میگردد که از گاز طبیعی با فشار بیش از 4/1 ÷وند بر اینچ مربع استفاده یا حداکثر مصرف ساعتی مورد تقاضای وی بیشتر از 160 مترمکعب باشد.

 انواع مشترک (از لحاظ نوع مصرف):

-     مشترکین خانگی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی برای مصارف گرمایش یا سرمایش واحدهای مسکونی (مکانی برای زندگی که به تشخیص شرکت حداقل دارای یک اتاق و یک آشپزخانه و سرویس متناسب با عرف محل سکونت باشد) و سایر وسایل و تجهیزات متعارف استاندارد گاز سوز خانگی استفاده می  نمایند.

-      مشترکین عمومی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت مصارف غیر خانگی و غیر صنعتی استفاده می نمایند و در گروههای ذیل تقسیم بندی می شوند:

-     اماکن و تأسیسات دولتی/ کسب و خدمات: الف) اماکن و تأسیسات دولتی (عمومی)شامل اماکن و تأسیسات ادارات، ارگانها، نهادها و سازمانهای زیر نظر مقام رهبری، قوای سه گانه، شهرداری، نیروهای نظامی و انتظامی.
ب) کسب و خدمات (تجاری) که از گاز طبیعی برای کسب و یا گرمایش محل خدمات استفاده می نمایند و هر نوع مصرفی که با هیچ یک از تعرفه های دیگر تطابق نداشته باشد مشمول این بند می گردند.

-      آموزشی : شامل مراکز فرهنگی، آموزشی و ورزشی دولتی، غیردولتی، تعاونی و خصوصی نظیر کتابخانه ها، موزه ها،مهدکودک ها، کودکستان ها، مدارس، اردوگاههای دانش آموزی، دانشگاهها، مراکز آموزش فنی و حرفه ای، مدارس و حوزه های علوم دینی. امکن مقدسه مذهبی، مساجد، حسینیه ها، باشگاههای ورزشی و مراکز شبانه روزی نگهداری معلولن و بیمارستانهای آموزشی که تأیید لازم را از سوی مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

-          نانوائیها و گرمابه های سنتی)ویژه تجاری) : که دارای پروانه معتبر از مراجع ذیصلاح باشند.

-      مشترک صنعتی : به مشترکینی اطلاق می گردد که از گاز طبیعی جهت گرمایش، و تولید نیرو بمنظور تأمین احتیاجات صنعتی و یا در فرایند تولید با انجام عملیاتی در دستگاههای خود ماده خام و یا محصول نیمه تمامی را به محصول نیمه تمام دیگر و یا محصول تمام شدهای تبدیل می کنند و در چهار گروه ذیل معرفی میگردند:

- گروه 1: واحدهای دارای پروانه صنعتی معتبر از مراجع رسمی ذیربط، واحدهای صنعتی، کشاورزی، دامپروری، هتل ها و مسافر خانه ها.

- گروه 2: پالایشگاه و تلمبه خانه ها در مالکیت وزارت نفت)، پتروشیمی تولید کود اوره، سایر پتروشیمی های دولتی.(

- گروه 3: نیروگاهها (در مالکیت وزارت نیرو)

- گروه 4: حمل و نقل برای ایستگاههای سوخت گیری گاز طبیعی فشرده (CNG)

 وسایل اندازه گیری و کنترل :

این وسایل عبارتند از کنتور یا کنتورها، رگلاتورها، شیرهای قطع سریع و شیرهای اطمینان، فیلترها و سایر ملحقات و کلیه وسایل مربوطه که به منظور سنجش مقدار گاز مصرفی،تنظیم و تثبیت فشار گاز مصرفی، محدودیت و برقراری ایمنی و تمیز نمودن گاز مصرفی بر طبق قرارداد در محل مورد تأیید شرکت نصب می گردد.

  ایستگاه مشترکین عمده :

عبارت است از تأسیسات و وسایل اندازه گیری و کنترل گاز مصرفی مشترک که در مالکیت شرکت می باشند.

کنتور :
دستگاهی است که به وسیله آن مقدار مصرف گاز اندازه گیری می شود.

  ظرفیت ایستگاه :
عبارت است از حداکثر مقدار گازی که در شرایط استاندارد در مدت یک ساعت از کنتور/ایستگاه قابل عبور می باشد.

رگولاتور (فشار شکن( :
دستگاهی است که به وسیله آن فشارگاز مصرفی مشترک مطابق قرارداد تنظیم می گردد.

  خطوط انتقال :
عبارت است از خطوط لوله اصلی گاز با فشار بیشتر از 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع) که گاز مورد نیاز مصرف کنندگان را از منابع اصلی گاز منتقل می نماید.

  ایستگاههای ورودی شهر :

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی ورودی شبکه تغذیه از خطوط انتقال. در این ایستگاهها فشار گاز موجود در خطوط  لوله به فشار 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع ) و کمتر کاهش داده می شود تا وارد شبکه تغذیه شود.

شبکه تغذیه :

عبارت است از کلیه خطوط شهری که گاز طبیعی با فشار 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع ) را از ایستگاههای ورودی شهری به ایستگاههای داخل شهری هدایت می کند.

  ایستگاههای داخل شهری :

عبارت است از محل تأسیسات و نصب وسایل اندازه گیری و کنترل گاز طبیعی شبکه شهری از شبکه تغذیه.در این استگاهها، فشار گاز طبیعی از 17 بار (250 پوند بر اینچ مربع) به 4 بار (60 پوند بر اینچ مربع) کاهش داده می شود.

شبکه توزیع :

عبارت است از لوله های شبکه شهری که گاز طبیعی با فشار 4 بار (60 پوند بر اینچ مربع) را از ایستگاههای داخل شهری به محلهای مصرف هدایت می کند.

 فشار گاز تحویلی به مشترک :

انواع فشار گاز تحویلی به مشترک با توجه به نوع کنتور/ ایستگاه به شرح ذیل می باشد:
-فشار 4/1 پوند بر اینچ مربع.
- فشار 60 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 45 تا 60 پوند بر اینچ مربع متغیر است)
- فشار 250 پوند بر اینچ مربع (در ایستگاههای اندازه گیری، فشار از 150 تا 250  پوند بر اینچ مربع متغیر است)
- فشار 400 پوند بر اینچ مربع و بیشتر

دمای استاندارد :
دمای استاندارد در شرایط استاندارد گاز طبیعی برابر 56/15 درجه سانتیگراد معادل 60 درجه فارنهایت می باشد.

  متر مکعب استاندارد :
معادل حجمی از گاز طبیعی است که فضائی معادل یک متر مکعب را در شرایط استاندارد (از نظر فشار و دما)اشغال نماید.

  علمک :

علمک قسمت انتهایی خط انشعاب گاز میباشد که جهت نصب رگولاتور بر روی آن در مجاورت و متکی به ملک مصرف کننده قرار می گیرد و گاز یک یا چند مشترک را تأمین می نماید.

خط انشعاب :
به خط یا خطوطی اطلاق می شود که گاز مصرف کنندگان را از طریق خطوط انتقال یا تغذیه و یا شبکه توزیع نقطه تحویل گاز تأمین می نمایند.

انشعاب موقت :

به نوعی انشعاب اطلاق می گردد که در صورت درخواست مشترک بدون دریافت هزینه برقراری انشعاب و با دریافت هزینه های متعلقه (کالا و اجرا) بطور موقت توسط شرکت نصب و تا زمان مورد توافق طرفین یا انصراف و یا درخواست تبدیل آن به انشعاب دائم، میزان گاز مصرف شده بر اساس بالاترین نرخ تعرفه که از سوی شرکت تعیین می گردد اخذ خواهد شد.تبصره: در خصوص واحدهای صنعتی بالاترین تعرفه صنعتی اعمال می گردد.

  هزینه برقراری انشعاب :

مبلغی است که به تناسب ظرفیت کنتور/ایستگاه اندازه گیری بابت اعطاء امتیاز اشتراک گاز طبیعی و تأمین قسمتی از هزینه های تمام شده تأسیساتی که خطوط انتقال و خطوط تغذیه و شبکه توزیع را به تأسیسات مشترک متصل می نماید از مشترک اخذ می گردد.

 گازبهاء :

عبارت است از بهای یک متر مکعب استاندارد گاز طبیعی که متناسب با نوع مصرف مشترک تعیین می گردد (مبنای محاسبه میزان مصرف گاز طبیعی برای مشترکین جزء رقم شماره انداز و برای مشترکین عمده متر مکعب استاندارد می باشد.(

  آبونمان :

عبارت است از مبلغی که ماهیانه به تناسب ظرفیت کنتور /ایستگاه اندازه گیری برای جبران هزینه های نگهداری تأسیسات گاز و تأمین هزینه های جاری شرکت از مشترکین جزء و عمده اخذ می گردد

  قرائت دستگاه اندازه گیری / کنتور:

قرائت دستگاه اندازه گیری به منظور محاسبه مصرف و صدور صورتحساب گاز مشترک در فواصل زمانی تعیین شده توسط شرک انجام خواهد شد.

دوره مصرف :
عبارت است از فاصله زمانی دو قرائت متوالی دستگاه اندازه گیری گاز مصرفی مشترک.

  نقطه تحویل :
عبارت است از نقطه ای که تأسیسات شرکت به تأسیسات مشترک متصل می شود.

بازار فروش گاز طبیعی :
عبارت است از فروش گاز طبیعی توسط مشترک (مشترکین) به اشخاص ثالث در محدوده اشتراک واگذار شده بر اساس مقررات.

تعرفه های فروش گاز طبیعی:
عبارت است از مبالغ گازبهاء که بر اساس مقررات و شرایط استفاده از گاز طبیعی که جهت مقاطع زمانی خاص تعیین می گردد.