آمار بازدید
امروز:
1675
ديروز:
2697
ماه:
42176
سال جاری:
872579
كل:
3740891

میز خدمت الکترونیکی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

 

شناسه خدمت عنوان خدمت مراحل نحوه ارائه خدمت بستر ارائه خدمت
اینترنت اپلیکیشن موبایل اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه زیرخدمت) شماره تماس و نام واحد پاسخگویی زیرخدمت
130316670103 تسویه حساب غیرحضوری لینک خدمت تسویه حساب امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670102 صدور قبض المثنی غیرحضوری لینک خدمت صدور قبض المثنی امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670108 رفع اشکال قبض غیرحضوری لینک خدمت رفع اشکال قبض امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670118 ارایه جزییات محاسبه صورت حساب غیرحضوری لینک خدمت ارائه جزییات محاسبه صورت حساب امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670105 تغییر نام مشترکین جز غیرحضوری لینک خدمت تغییر نام مشترکین جز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670106 >اصلاح آدرس مشترکین جز غیرحضوری لینک خدمت اصلاح آدرس مشترکین جز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670112 تست کنتور غیرحضوری لینک خدمت تست کنتور امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670116 قطع جریان گاز غیرحضوری لینک خدمت قطع جریان گاز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670117 وصل جریان گاز غیرحضوری لینک خدمت وصل جریان گاز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670107 ثبت رقم کنتور جز غیرحضوری لینک خدمت ثبت رقم کنتور جز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670109 تغییر ظرفیت غیرحضوری لینک خدمت تغییر ظرفیت امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670110 تغییر نوع مصرف غیرحضوری لینک خدمت تغییر نوع مصرف امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670113 نصب علمک غیرحضوری لینک خدمت نصب علمک امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670115 جابجایی علمک غیرحضوری لینک خدمت جابجایی علمک امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670110 تغییر نوع مصرف غیرحضوری لینک خدمت تغییر نوع مصرف امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
1365478520001 اشتراک پذیری جز غیرحضوری لینک خدمت اشتراک پذیری جز امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه
130316670104 استعلام سازمان ها غیرحضوری لینک خدمت استعلام سازمان ها امور مشترکین ادارات و مناطق تابعه