سه شنبه 12 مهر 1401

میز خدمت الکترونیکی شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

 

شناسه خدمت عنوان خدمت مراحل فرم نظرسنجی بستر ارائه خدمت
اینترنت اپلیکیشن موبایل آدرس دفاتر پیشخوان لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670103 تسویه حساب فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670102 صدور قبض المثنی فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670108 رفع اشکال قبض فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670118 ارایه جزییات محاسبه صورت حساب فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670105 تغییر نام مشترکین جز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670106 >اصلاح آدرس مشترکین جز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670112 تست کنتور فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670116 قطع جریان گاز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670117 وصل جریان گاز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670107 ثبت رقم کنتور جز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670107 ثبت رقم کنتور جز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670109 تغییر ظرفیت فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670110 تغییر نوع مصرف فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670113 نصب علمک فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670115 جابجایی علمک فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670110 تغییر نوع مصرف فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
1365478520001 اشتراک پذیری جز فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت
130316670104 استعلام سازمان ها فرم نظرسنجی لیست خدمات واگذارشده به پیشخوان دولت