پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 59 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 59 - 99

(11)

پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G6

دوشنبه 1 دي 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 58 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 58 - 99

(25)

پروژه تعمير و كاليبراسيون كنتورهاي توربيني و تصحيح كننده هاي حجم گاز ايستگاههاي سطح استان

دوشنبه 17 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 57 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 57 - 99

(22)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان میانه

دوشنبه 17 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 56 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 56 - 99

(18)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان مرند

چهارشنبه 5 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 51 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 51 - 99

(38)

امورنگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 5 تبریز

دوشنبه 3 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 55 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 55 - 99

(33)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان مراغه

دوشنبه 3 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 54 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 54 - 99

(19)

پروژه خرید چیلر تراکمی هوایی یکپارچه به قدرت 40 تن اسمی

دوشنبه 3 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 53 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 53 - 99

(20)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع ، و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان اهر و هوراند

دوشنبه 3 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 52 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 52 - 99

(17)

امورنگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 2 و 6 تبریز

دوشنبه 3 آذر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 50 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 50 - 99

(10)

پروژه اجرای مقاوم سازی 5 مورد ایستگاه T.B.S شهر مرند

دوشنبه 3 آذر 1399