پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مزایده 3- 99

آگهي فراخوان مزایده 3- 99

(130)

مزایده خانه های سازمانی

دوشنبه 26 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 49 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 49 - 99

(16)

امورنگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 4 تبریز

دوشنبه 26 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 48 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 48 - 99

(9)

پروژه امورامدادگری مناطق 6 گانه تبریز شهرستان تبریز

دوشنبه 26 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 47 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 47 - 99

(10)

امورنگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 1 تبریز و بهره برداری مرکز استان

دوشنبه 26 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 46 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 46 - 99

(9)

امورنگهداری و تعمیرات و خدمات پشتیبانی اداره گاز منطقه 3 تبریز

دوشنبه 26 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 45 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 45 - 99

(6)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان هریس

شنبه 10 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 44- 99

آگهي فراخوان مناقصه 44- 99

(31)

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان مراغه

چهارشنبه 7 آبان 1399
آگهي فراخوان مناقصه 43- 99

آگهي فراخوان مناقصه 43- 99

(36)

امورخدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان بستان آباد

يکشنبه 27 مهر 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 42- 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 42- 99

(24)

پروژه اجرای ایستگاههای C.G.Sو T.B.S جزیره اسلامی

چهارشنبه 23 مهر 1399
آگهي فراخوان مناقصه 41- 99

آگهي فراخوان مناقصه 41- 99

(35)

حفاظت و حراست از اماکن ، اموال و تاسیسات شرکت گاز استان آذربایجان شرقی

چهارشنبه 16 مهر 1399