پنجشنبه 7 اسفند 1399

آرشیو آگهی مناقصات

آگهي فراخوان مناقصه 11- 99

آگهي فراخوان مناقصه 11- 99

(140)

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 21 روستای شهرستان کلیبر

شنبه 13 ارديبهشت 1399
آگهي فراخوان مناقصه 10- 99

آگهي فراخوان مناقصه 10- 99

(46)

پروژه خرید کنتور G40 و G65 و رگلاتور 40 و 70 مترمکعبی

شنبه 13 ارديبهشت 1399
آگهي فراخوان مناقصه 9- 99

آگهي فراخوان مناقصه 9- 99

(40)

پروژه خرید کنتور G100 ، 1/4 و 2 پوندی

شنبه 13 ارديبهشت 1399
آگهي فراخوان مناقصه 8 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 8 - 99

(38)

پروژه خرید کنتور دیافراگمی ارتقا یافته G6

شنبه 13 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید  فراخوان مناقصه 7 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 7 - 99

(31)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) شهرستان جلفا

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید  فراخوان مناقصه 6 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 6 - 99

(17)

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) اداره گاز منطقه 4 تبریز

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي  فراخوان مناقصه 5 - 99

آگهي فراخوان مناقصه 5 - 99

(23)

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های مدیریت مهندسی و اجرای طرحهای شرکت گاز استان

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 4 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 4 - 99

(31)

پروژه اجرای ایستگاههای C.G.Sو T.B.S جزیره اسلامی

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید فراخوان مناقصه 3 - 99

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 3 - 99

(31)

پروژه ساخت و نصب علمکهای (فولادی و پلی اتیلن) حفره های خالی شهرستان مرند

شنبه 6 ارديبهشت 1399
آگهي تجدید مناقصه 2 - 99

آگهي تجدید مناقصه 2 - 99

(23)

پروژه اجرای ورودی و خروجی و ساختمان ایستگاههای T.B.S گمیچی و آق گنبد

شنبه 6 ارديبهشت 1399