سه شنبه 18 مرداد 1401

محمدرضا سخندانی


سمت سازمانی:پژوهش و فناوری

  • https://www.nigc-eazar.ir/PChart/5/8/