آمار بازدید
امروز:
64
ديروز:
770
ماه:
61233
سال جاری:
872375
كل:
3802346
تاریخ : دوشنبه 3 مرداد 1401
کد 1027

آگهي فراخوان مناقصه 28 - 1401

پروژه اجرای خط تغذیه 16 اینچ شهرستان مرند
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای خط تغذیه  16 اینچ  شهرستان مرند را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه تغذیه  با لوله­های 6 تا 16 اینچ فولادی و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 7920 متر.
  • مدت زمان اجرای پروژه 365 روز تقویمی
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 تاسیسات و تجهیزات و یا پایه 5 نفت و گاز  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و صورتهای مالی حسابرسی شده ( قابل رویت در سامانه پردیس ) ، وگواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/5/600/000/000( پنج میلیارد و ششصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
 
نظرات شما
captcha refresh