آمار بازدید
امروز:
62
ديروز:
770
ماه:
61231
سال جاری:
872373
كل:
3802344
تاریخ : سه شنبه 4 مرداد 1401
کد 1029

آگهي فراخوان مناقصه 30 - 1401

پروژه اجرای نواقصات ایستگاههای مسکن مهر ممقان و روستای تیکانلو ی آذرشهر
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد  پروژه  اجرای نواقصات  ایستگاههای مسکن مهر ممقان و روستای تیکانلو ی آذرشهر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 ساختمان و ابنیه یا تاسیسات و تجهیزات  از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/830/000/000( هشتصد  و سی میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh