آمار بازدید
امروز:
1511
ديروز:
625
ماه:
43328
سال جاری:
867696
كل:
3896106
تاریخ : شنبه 22 مرداد 1401
کد 1066

آگهي فراخوان مناقصه 37 - 1401

پروژه خرید چهار دستگاه سرور و متعلقات مربوطه
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید چهار دستگاه سرور و متعلقات مربوطه را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار  و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
             
                   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت ، و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/1/300/000/000(یک میلیاردو سیصد میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
 
  • نوشته شده
  • توسط آقای عزیزی
نظرات شما
captcha refresh