آمار بازدید
امروز:
136
ديروز:
955
ماه:
48531
سال جاری:
870202
كل:
3858913
تاریخ : چهارشنبه 26 مرداد 1401
کد 1068

آگهي تجدید فراخوان مناقصه 39 - 1401

پروژه خرید چیلر هوایی یکپارچه
  شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  خرید چیلر هوایی یکپارچه  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir به شرح ذیل برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
              چیلر تراکمی هوایی یکپارچه به قدرت 95تن تبرید واقعی به تعداد یک عدد
چیلر تراکمی هوایی یکپارچه به قدرت 80تن تبرید واقعی به تعداد یک عدد
چیلر تراکمی هوایی یکپارچه به قدرت 70تن تبرید واقعی به تعداد یک عدد   
   بدین منظورازکلیه شرکتهای سازنده/تأمین کننده معتبر دارای مجوز فعالیت و توانایی تامین اقلام فوق  و تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ  -/3/500/000/000 (سه میلیارد و پانصد میلیون ریال) دعوت می نماید حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي كتبي خود را ، و فرم های تکمیل شده پرسشنامه ارزیابی (کیفی تامین کنندگان کالا) و تصویر مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh