پنجشنبه 7 اسفند 1399
تاریخ : دوشنبه 1 دي 1399
کد 656

آگهي فراخوان مناقصه 64 - 99

پروژه اجرای شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان ورزقان و خداآفرین
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه  اجرای شبکه توزیع گاز 6 روستای شهرستان ورزقان و خداآفرین  را با شرح مختصر ذیل از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  • احداث شبکه توزیع با لوله­های 63 تا 160میلیمتر پلی اتیلن و نصب اتصالات، شیرها و متعلقات بطول تقریبی 37460 متر.
  • مدت زمان اجرای پروژه 370 روز تقویمی می باشد.
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای صورتهای مالی حسابرسی شده و حداقل پایه پایه 4 تاسیسات و تجهیزات یا پایه 5 نفت و گاز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/2/800/000/000 (دو میلیارد و هشتصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041