پنجشنبه 7 اسفند 1399
تاریخ : شنبه 6 دي 1399
کد 665

آگهي فراخوان مناقصه 65 - 99

امور خدماتی و پشتیبانی اداره گاز شهرستان مرند
   شركت گاز استان آذربايجان شرقي درنظر دارد امور خدماتی و  پشتیبانی اداره گاز شهرستان  مرند را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
 
            بدین منظورازکلیه شرکتهاو پیمانکاران خدماتی با سابقه و دارای صورت­های مالی حسابرسی شده و صلاحیت معتبر درزمینه تعمیرنگهداری- خدمات عمومی- امورتاسیساتی و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/5/020/000/000(پنج میلیارد و بیست میلیون) ریال دعوت مینماید، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041