پنجشنبه 7 اسفند 1399
تاریخ : چهارشنبه 10 دي 1399
کد 669

آگهي فراخوان مناقصه 68 - 99

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیازشهرستانهای شرکت گاز استان
   شركت گاز استان آذربايجان شرقي درنظر دارد تأمین خودروهای استیجاری مورد نیازشهرستانهای شرکت گاز استان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
  
            بدین منظورازکلیه شرکتهاو پیمانکاران خدماتی دارای صورت­های مالی حسابرسی شده و مجوز معتبر و سابقه در زمینه فوق، و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/3/000/000/000(سه میلیارد) ریال دعوت مینماید، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
"ملاک  ، تاریخ درج در روزنامه خواهد بود"
 
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-