آمار بازدید
امروز:
543
ديروز:
1462
ماه:
66123
سال جاری:
1161192
كل:
3129763
تاریخ : يکشنبه 25 ارديبهشت 1401
کد 988

آگهي فراخوان مناقصه 13 - 1401

پروژه اجرای ایستگاه T.B.S روستاهای سولوجه و گوگرچین شهرستان هریس
 شركت گاز استان آذربايجان­شرقي درنظردارد پروژه اجرای ایستگاه T.B.S روستاهای سولوجه و گوگرچین شهرستان هریس  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.setadiran.ir برگزار ، و به پیمانکار ذیصلاح واگذار نماید.
 
 
            بدین منظورازکلیه شرکتها و پیمانکاران ذیصلاح دارای حداقل پایه 5 ساختمان و ابنیه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با توانایی تهیه تضمین شرکت درفرایند ارجاع کار طبق آیین نامه تضمین معاملات دولتی به مبلغ -/1/100/000/000 (یک میلیارد و یکصد میلیون ریال) دعوت می نماید ، حداکثر تا 10 روز پس از انتشار نوبت دوم این آگهی، اعلام آمادگي خود را و فرمهای تکمیل شده ارزیابی ، تصویر مدارک مذکور و مستندات مندرج در فرم ارزیابی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ارسال نمايند.
ضمنا" دراسناد مناقصه توزیعی ، تاریخ تحویل پاکات وگشایش پیشنهادات قید گردیده است . مناقصه گران باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ثبت نام  و گواهی امضای الکترونیکی را دریافت نمایند.
 
تلفن             34496274 و 34448095-041
دورنگار       34447089-041
نظرات شما
captcha refresh