جمعه 6 خرداد 1401

مناقصه ها

آگهي فراخوان مناقصه 6 - 1401

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 5 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع باسمنج - هروی

آگهي فراخوان مناقصه 4 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان مراغه

آگهي فراخوان مناقصه 2 - 1401

پروژه اجرای شبکه تغذیه و توزیع حفره های خالی شهرستان تبریز

آگهي فراخوان مناقصه 1 - 1401

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی )حفره های خالی شهرستان تبریز

آگهي فراخوان مناقصه 99 - 1400

پروژه اجرای ایستگاه C.P.S /T.B.Sو ساختمان پست امداد روستایی عاشیقلو شهرستان خداآفرین

آگهي فراخوان مناقصه 98 - 1400

پروژه تعمیرات شبکه تغذیه و توزیع و علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان سراب

آگهي فراخوان مناقصه 97 - 1400

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان چاراویماق

آگهي فراخوان مناقصه 96 - 1400

پروژه خرید لوله فولادی 2و 4 و 6 اینچ گرید B

آگهي فراخوان مناقصه 95 - 1400

پروژه خرید لوله فولادی 16 اینچ گرید B

آگهي فراخوان مناقصه 94 - 1400

پروژه خرید 8دستگاه دیزل ژنراتور

آگهي فراخوان مناقصه 93 - 1400

پروژه اجرای ایستگاهT.B.S شماره 802 مرند

آگهي فراخوان مناقصه 92 - 1400

پروژه اجرای شبکه توزیع و تغذیه شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 91 - 1400

پروژه ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان مرند

آگهي فراخوان مناقصه 90 - 1400

پروژه خرید فیلتر سپراتور 100000 مترمکعب در ساعت

آگهي فراخوان مناقصه 89 - 1400

پروژه اجرای تکمیل نواقص شبکه توزیع گاز 28 روستای شهرستان هشترود و 3 روستای بستان آباد

آگهي فراخوان مناقصه 88 - 1400

تأمین خودروهای استیجاری مورد نیاز پروژه های شرکت گاز استان

آگهي فراخوان مناقصه 87 - 1400

پروژه اجرای ایستگاه هایT.B.S میانه

آگهي فراخوان مناقصه 86 - 1400

پروژه اجرای دیوار و فنس ایستگاه C.G.S مرند

آگهي فراخوان مناقصه 85 - 1400

پروژه اجرای شبکه توزیع و ساخت و نصب علمکهای ( فولادی و پلی اتیلنی ) شهرستان های اهر و هوراند