پنجشنبه 28 تير 1403

درباره پژوهش

 معرفی  پژوهش و فناوری:

فعالیتهای پژوهشی در شرکت گاز استان آذربایجان شرقی از سال 83 با تشکیل امور پژوهش و شورای پژوهش آغاز گردید. بهینه سازی تجهیزات فرایندی توزیع گاز و عملیات مربوطه، رفع مشکلات اساسی موجود در صنعت گاز، فناوریهای نوین روز دنیا در صنعت گاز، بهینه سازی مصرف گاز، جایگزینی تجهیزات مؤثر و با صرفه اقتصادی، رضایت شغلی و بهداشت روانی کارکنان، ایمنی، بهداشت و محیط زیست در توزیع گاز، مدیریت  و توسعه منابع انسانی و ... از جمله محورهای اساسی مورد توجه این امور بوده است. 
    

ترکیب شورای پژوهش:

1- نادر کمالی (مدیرعامل و رئیس شورا)
2- محمدرضا سخندانی (رئیس پژوهش و فناوری و دبیر شورا)
3- مصطفی زاده  (عضو هیئت مدیره )
4-سید امیر رضوی (عضو هیئت مدیره و جانشین مدیرعامل)
5- خسرو آریانپور (عضو هیئت مدیره و مدیر بهره برداری)
6- محمد آهور (عضو هیئت مدیره و مدیر امور مالی)
7- محمد علی طاهر اقدم ( عضو هیئت مدیره و رئیس کمیسیون مناقصات)