پنجشنبه 30 فروردين 1403

تماس با پژوهش

 نشانی:

تبریز-  ولی عصر- انتهای خیابان همام تبریزی - جنب مرکز پخش هجرت - مرکز آموزش گاز تبریز- طبقه دوم-  پژوهش و فناوری

تلفن:

041-33304259

فکس:

041-33333965

آدرس پست الکترونیکی: pajouhesh@nigc-eazar.ir